Het Deltaplan Zoetwater omvat alle geprogrammeerde en geagendeerde maatregelen, onderzoeken en kennisvragen die betrekking hebben op een duurzame zoetwatervoorziening en die geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit het Deltafonds.

6.1

Maatregelen voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland

Tabel 16 geeft een overzicht van de geprogrammeerde en geagendeerde onderzoeken en maatregelen waarmee de deltabeslissing en de voorkeurs­strategieën voor zoetwater worden uitgewerkt. Deze onderzoeken en maatregelen volgen uit het Investeringsprogramma Zoetwater 2015-2021, zoals opgenomen in DP2015. Het investeringsprogramma is samengesteld op basis van een landelijke investeringsagenda, regionale uitvoeringsprogramma’s van de zoetwaterregio’s en een aantal uitvoeringsprogramma’s van de gebruiksfuncties.

De uitvoeringsprogramma’s van de regio’s Hoge Zandgronden Zuid en Oost zorgen dit jaar voor een website waarop alle afzonderlijke projecten en de voortgang worden beschreven.

In de Bestuursovereenkomsten Zoetwater hebben Rijk en regio financiële afspraken over het Investeringsprogramma Zoetwater vastgelegd. Tabel 18 bevat een overzicht per maatregel van de financiering uit het Deltafonds en financiering door de regio.


Bestuursovereenkomsten Zoetwater

Zie DP2015, paragraaf 2.5.

Tabel 16

Programmering maatregelen Deltaplan Zoetwater 

Tabel 17

Overzicht pilots waterbeschikbaarheid

Tabel 18

Investeringsprogramma Zoetwater 2018 - 2021 (in € mln)

 1. Aanbiedingsbrief en adviezen deltacommissaris
 2. Inleidende samenvatting
  1. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta
 3. Deel I Nationaal
 4. Voortgang van het Deltaprogramma
  1. Voortgang op basis van ‘meten, weten, handelen’
  2. Algemeen beeld van de voortgang
   1. Op schema
   2. Op koers
   3. Integrale aanpak
   4. Participatie
   5. Slagkracht van de regio’s
  3. Voortgang Waterveiligheid
  4. Voortgang Ruimtelijke adaptatie
  5. Voortgang Zoetwater
  6. Borging, kennis en innovatie, internationale samenwerking
   1. Borging
   2. Kennis
   3. Innovatie
   4. Internationaal
 5. Deltafonds
  1. Ontwikkelingen Deltafonds
  2. Middelen van andere partners
  3. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
  4. Financiële borging van het Deltaprogramma
 6. Deel II Gebieden
 7. Voortgang per gebied
  1. IJsselmeergebied/zoetwaterregio IJsselmeergebied
  2. Rijnmond-Drechtsteden/­zoetwaterregio West-Nederland
  3. Rijn/zoetwaterregio Rivierengebied
  4. Maas
  5. Zuidwestelijke Delta/zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta
  6. Kust
  7. Waddengebied
  8. Hoge Zandgronden Zuid en Oost
 8. Deel III Deltaplannen
 9. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Uitvoeringsprogramma’s
   1. Hoogwaterbeschermingsprogramma
   2. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
   3. Ruimte voor de Rivier
   4. Maaswerken
   5. WaalWeelde
   6. Afsluitdijk
   7. Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroeverbestortingen Zeeland
  2. Rivierverruiming in samenhang met dijkversterking
  3. Onderzoeken volgend uit kennisagenda en in gebieden
 10. Kaart Deltaplan Waterveiligheid
 11. Deltaplan Zoetwater
  1. Maatregelen voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland
 12. Kaart Deltaplan Zoetwater
 13. Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
  1. Inleiding
   1. Aanleiding
   2. Doel en status van het deltaplan
   3. Totstandkoming in gezamenlijkheid
  2. Context
  3. Stand van zaken ‘weten, willen, werken’
   1. Wateroverlast
   2. Hittestress
   3. Droogte
   4. Gevolgen van overstromingen
   5. Huidige aanpak
  4. Wat we gaan doen: versnellen en intensiveren
   1. Visie: van nu naar 2050
   2. Ambitie en aanpak
   3. Tussendoelen
   4. Raamwerk landsdekkende governance ruimtelijke adaptatie
   5. Financiering
  5. Bijlage 1: Actieprogramma
  6. Bijlage 2: Uitkomsten regiobijeenkomsten en rondetafelgesprekken
 14. Achtergronddocumenten
  1. Achtergronddocumenten en downloads
 15. Colofon
  1. Colofon Deltaprogramma 2018
 16. Instructie gebruik Deltaprogramma 2018