Colofon Deltaprogramma 2018

Het Deltaprogramma 2018 is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken.

Uitvoering
Staf deltacommissaris

Concept, ontwerp, productie
VormVijf, Den Haag
Zimpa, Den Haag

Coördinatie en begeleiding
Tessa Haan Projectbegeleiding, Almere

Tekstadvies
Met Andere Woorden, Arnhem

Tekstcorrectie
Segeren Tekst, Den Haag

Fotografie

 • Wateroverlast mei 2016, Cuijk: ANP Foto, SK-media
 • Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl, 2017: foto aangeleverd door Waterschap Noorderzijlvest, Eemsdelta drones
 • Wateroverlast juni 2016, Someren: ANP Foto, Bram van de Biezen
 • Vooroeversuppletie bij de Westkapelse Zeedijk, 2017: aangeleverd door Rijkswaterstaat
 • Recreatieschutsluis Reevediep, 2017: foto aangeleverd door Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, fotograaf Freddy Schinkel
 • Flexibele waterkering, Spakenburg, 2017: ANP Foto, Robin van Lonkhuijsen
 • Lage waterstand in de Maas, juli 2017: Marielle van Uitert
 • Waterplein Bellamyplein, Rotterdam, 2017: Bart van Vliet
 • Hittestress juli 2015, Zeilbrug Amsterdam: De Telegraaf
 • Klimaatmaatregelen Het Leeuwse Veld, Beneden-Leeuwen, 2017: August Swietkowiak

Kaarten en figuren

Kaart 1 Deltaplan Waterveiligheid
Beeld: Posad

Kaart 2 Deltaplan Zoetwater
Beeld: Posad

Figuur 1 Periodieke afstemming tussen output en outcome (blauwe lijn) en externe ontwikkelingen (groen lijn)
Beeld: Rikker Infographics

Figuur 2 Tussendoelen
Beeld: Rikker Infographics

Figuur 3 Samenvatting voortgang vitale en kwetsbare functies 'weten, willen en werken' (stand 2017)
Beeld: Rikker Infographics

Figuur 4 Budgetten Deltafonds in 2018, per artikel en in totaal op basis van de Ontwerpbegroting 2018
Beeld: VormVijf

Figuur 5 Investeringen waterschappen 2017-2020
Bron: ABF Research, WAVES - Financiele gegevens waterschapsbegroting

Figuur 6 Exploitatiekosten 2017 naar beleidsvelden
Beeld: VormVijf

Figuur 7 Tentatieve extrapolatie Deltafonds
Beeld: VormVijf

Figuur 8 Prognose van de uitvoering van dijkversterkingen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma in kilometers
Beeld: Rikker Infographics

Figuur 9 Prognose van de uitvoering van verbeteringen van kunstwerken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma
Beeld: Rikker Infographics

Figuur 10 'Weten, Willen, Werken'
Beeld: Rikker Infographics

Figuur 11 Situatie met meer dan 100 mm neerslag in twee dagen in augustus 2010 (links) en de transformatie naar een 2 graden warmer klimaat (rechts)
Bron: KNMI

Figuur 12 a,b,c Mogelijke inrichting die op schaalniveau kan bijdragen aan het beperken van de nadelige effecten van wateroverlast, hitte en droogte
Beeld: Jutta Raith

Figuur 13 Zeven ambities
Beeld: Rikker Infographics

Figuur 14 Tussendoelen
Beeld: Rikker Infographics

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin op een vernieuwende manier samen met inbreng van maatschappelijke organisaties, kennis­instellingen, burgers en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater, te zorgen voor voldoende zoetwater en ons land zo in te richten dat het klimaatbestendig wordt, om zo grote schade te voorkomen.

 

De deltacommissaris doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma aan de Minister van IenM, bevordert de uitvoering van het Deltaprogramma en bewaakt de voortgang. Het voorstel bevat alle geprogrammeerde maatregelen en voorzieningen ter beperking van overstromingen, water­overlast en waterschaarste. Het Deltaprogramma wordt ieder jaar op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden.

 

Acht gebieden werken aan de verdere uitwerking en uitvoering van de strategieën van het Deltaprogramma. Deze gebieden beslaan heel Nederland en zijn:

 

 • Rijnmond-Drechtsteden
 • Zuidwestelijke Delta
 • IJsselmeergebied
 • Rijn
 • Maas
 • Kust
 • Waddengebied
 • Hoge Zandgronden

 

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma

www.deltacommissaris.nl

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Economische Zaken

 

September 2017

 

Het eerste Deltaprogramma verscheen op 21 september 2010.

Het tweede Deltaprogramma verscheen op 20 september 2011.

Het derde Deltaprogramma verscheen op 18 september 2012.

Het vierde Deltaprogramma verscheen op 17 september 2013.

Het vijfde Deltaprogramma verscheen op 16 september 2014.

Het zesde Deltaprogramma verscheen op 15 september 2015.

Het zevende Deltaprogramma verscheen op 20 september 2016.

Dit achtste Deltaprogramma verscheen op 19 september 2017.

 1. Aanbiedingsbrief en adviezen deltacommissaris
 2. Inleidende samenvatting
  1. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta
 3. Deel I Nationaal
 4. Voortgang van het Deltaprogramma
  1. Voortgang op basis van ‘meten, weten, handelen’
  2. Algemeen beeld van de voortgang
   1. Op schema
   2. Op koers
   3. Integrale aanpak
   4. Participatie
   5. Slagkracht van de regio’s
  3. Voortgang Waterveiligheid
  4. Voortgang Ruimtelijke adaptatie
  5. Voortgang Zoetwater
  6. Borging, kennis en innovatie, internationale samenwerking
   1. Borging
   2. Kennis
   3. Innovatie
   4. Internationaal
 5. Deltafonds
  1. Ontwikkelingen Deltafonds
  2. Middelen van andere partners
  3. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
  4. Financiële borging van het Deltaprogramma
 6. Deel II Gebieden
 7. Voortgang per gebied
  1. IJsselmeergebied/zoetwaterregio IJsselmeergebied
  2. Rijnmond-Drechtsteden/­zoetwaterregio West-Nederland
  3. Rijn/zoetwaterregio Rivierengebied
  4. Maas
  5. Zuidwestelijke Delta/zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta
  6. Kust
  7. Waddengebied
  8. Hoge Zandgronden Zuid en Oost
 8. Deel III Deltaplannen
 9. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Uitvoeringsprogramma’s
   1. Hoogwaterbeschermingsprogramma
   2. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
   3. Ruimte voor de Rivier
   4. Maaswerken
   5. WaalWeelde
   6. Afsluitdijk
   7. Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroeverbestortingen Zeeland
  2. Rivierverruiming in samenhang met dijkversterking
  3. Onderzoeken volgend uit kennisagenda en in gebieden
 10. Kaart Deltaplan Waterveiligheid
 11. Deltaplan Zoetwater
  1. Maatregelen voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland
 12. Kaart Deltaplan Zoetwater
 13. Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
  1. Inleiding
   1. Aanleiding
   2. Doel en status van het deltaplan
   3. Totstandkoming in gezamenlijkheid
  2. Context
  3. Stand van zaken ‘weten, willen, werken’
   1. Wateroverlast
   2. Hittestress
   3. Droogte
   4. Gevolgen van overstromingen
   5. Huidige aanpak
  4. Wat we gaan doen: versnellen en intensiveren
   1. Visie: van nu naar 2050
   2. Ambitie en aanpak
   3. Tussendoelen
   4. Raamwerk landsdekkende governance ruimtelijke adaptatie
   5. Financiering
  5. Bijlage 1: Actieprogramma
  6. Bijlage 2: Uitkomsten regiobijeenkomsten en rondetafelgesprekken
 14. Achtergronddocumenten
  1. Achtergronddocumenten en downloads
 15. Colofon
  1. Colofon Deltaprogramma 2018
 16. Instructie gebruik Deltaprogramma 2018