7.4.5

Financiering

Financiering van de maatregelen verloopt via de huidige verantwoordelijkheden en financieringsbronnen van de partijen. Uit de lokale en regionale uitvoeringsprogramma’s volgt de komende jaren een nadere onderbouwing van de extra investering die nodig is om ruimtelijke adaptatie te versnellen.

De investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland van de koepels van provincies, waterschappen en gemeenten geeft hiervoor een eerste schatting. Waterschappen hebben hierin aangegeven dat ze een extra opgave voor zich zien van in totaal € 500 miljoen voor de intensivering van ruimtelijke adaptatie. Waterschappen willen deze opgave samen met het Rijk in 2025 gerealiseerd hebben. Daarvoor is jaarlijks een bedrag van € 60 miljoen nodig. De waterschappen vragen het Rijk de helft daarvan, € 30 miljoen per jaar, bij te dragen. Gemeenten zetten op dit moment ten minste € 200 miljoen per jaar voor wateroverlast in. Ze vragen het Rijk ook € 200 miljoen per jaar bij te dragen. In totaal vragen gemeenten en waterschappen het Rijk daarmee in de periode tot 2025 € 230 miljoen per jaar bij te dragen aan maatregelen in het regionale watersysteem en de bebouwde omgeving. Daarnaast vragen ze het Rijk € 20 miljoen per jaar in te zetten voor het organiseren van uitvoeringskracht en kennisontwikkeling. Als de aan het Rijk gevraagde financiering niet beschikbaar komt, zullen de doelen minder snel worden gehaald.

Als onderdeel van dit deltaplan brengen de gemeenten, waterschappen, provincies en de uitvoeringsorganisaties van het Rijk de komende jaren de opgaven voor ruimtelijke adaptatie verder gebiedsdekkend in beeld. Als de omvang van de opgaven bekend is, wordt de besluitvorming over een rijksbijdrage voorbereid. De minister heeft besloten in de nieuwe ontwerpbegroting van het Deltafonds een bedrag van € 5 miljoen voor de periode 2018-2022 te reserveren voor de voortzetting van het huidige Stimuleringsprogramma Ruimtelijke adaptatie, dat in 2017 afloopt. Het is aan het nieuwe kabinet om te besluiten of er substantieel extra budget voor ruimtelijke adaptatie wordt gereserveerd. Als het kabinet daartoe besluit, is een degelijke juridische basis nodig om medefinanciering van maatregelen mogelijk te maken.

 1. Aanbiedingsbrief en adviezen deltacommissaris
 2. Inleidende samenvatting
  1. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta
 3. Deel I Nationaal
 4. Voortgang van het Deltaprogramma
  1. Voortgang op basis van ‘meten, weten, handelen’
  2. Algemeen beeld van de voortgang
   1. Op schema
   2. Op koers
   3. Integrale aanpak
   4. Participatie
   5. Slagkracht van de regio’s
  3. Voortgang Waterveiligheid
  4. Voortgang Ruimtelijke adaptatie
  5. Voortgang Zoetwater
  6. Borging, kennis en innovatie, internationale samenwerking
   1. Borging
   2. Kennis
   3. Innovatie
   4. Internationaal
 5. Deltafonds
  1. Ontwikkelingen Deltafonds
  2. Middelen van andere partners
  3. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
  4. Financiële borging van het Deltaprogramma
 6. Deel II Gebieden
 7. Voortgang per gebied
  1. IJsselmeergebied/zoetwaterregio IJsselmeergebied
  2. Rijnmond-Drechtsteden/­zoetwaterregio West-Nederland
  3. Rijn/zoetwaterregio Rivierengebied
  4. Maas
  5. Zuidwestelijke Delta/zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta
  6. Kust
  7. Waddengebied
  8. Hoge Zandgronden Zuid en Oost
 8. Deel III Deltaplannen
 9. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Uitvoeringsprogramma’s
   1. Hoogwaterbeschermingsprogramma
   2. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
   3. Ruimte voor de Rivier
   4. Maaswerken
   5. WaalWeelde
   6. Afsluitdijk
   7. Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroeverbestortingen Zeeland
  2. Rivierverruiming in samenhang met dijkversterking
  3. Onderzoeken volgend uit kennisagenda en in gebieden
 10. Kaart Deltaplan Waterveiligheid
 11. Deltaplan Zoetwater
  1. Maatregelen voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland
 12. Kaart Deltaplan Zoetwater
 13. Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
  1. Inleiding
   1. Aanleiding
   2. Doel en status van het deltaplan
   3. Totstandkoming in gezamenlijkheid
  2. Context
  3. Stand van zaken ‘weten, willen, werken’
   1. Wateroverlast
   2. Hittestress
   3. Droogte
   4. Gevolgen van overstromingen
   5. Huidige aanpak
  4. Wat we gaan doen: versnellen en intensiveren
   1. Visie: van nu naar 2050
   2. Ambitie en aanpak
   3. Tussendoelen
   4. Raamwerk landsdekkende governance ruimtelijke adaptatie
   5. Financiering
  5. Bijlage 1: Actieprogramma
  6. Bijlage 2: Uitkomsten regiobijeenkomsten en rondetafelgesprekken
 14. Achtergronddocumenten
  1. Achtergronddocumenten en downloads
 15. Colofon
  1. Colofon Deltaprogramma 2018
 16. Instructie gebruik Deltaprogramma 2018