7.3

Stand van zaken ‘weten, willen, werken’

De opgaven in dit deltaplan betreffen de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Deze thema’s hebben nu al merkbare effecten: nú al vallen er slachtoffers bij extreme hitte en nú al treedt er grote schade op bij extreme regenval en droogte. De vier thema’s vormen echter niet overal een bedreiging en ze zijn niet overal even belangrijk.


De opgaven in dit deltaplan betreffen de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen.

Overstromingen voor zover het gaat om aanpassingen in de ruimtelijke inrichting om de gevolgen van een eventuele overstroming te beperken (meerlaagsveiligheid tweede laag).

De deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie heeft de methode ‘weten, willen, werken’ geïntroduceerd voor een gestructu­reerde aanpak van de vier thema’s. Om de ongewenste effecten op een effectieve manier te kunnen aanpakken, is het zaak eerst in beeld te brengen wat de uitdagingen in een specifiek gebied zijn (‘weten’). Dat levert verschillen op tussen stedelijk en landelijk gebied, tussen bebouwd en onbebouwd gebied, tussen hoog- en laag-Nederland, tussen zandgronden en veengebieden. Daarna volgt de stap om ambities te formuleren en te borgen (‘willen’). Die krijgen vervolgens invulling met maatregelen (‘werken’).

De afgelopen jaren hebben de verschillende overheden en andere partijen al stappen gezet met ‘weten, willen, werken’, waarbij de voortgang per thema verschilt. De resultaten vormen het startpunt voor dit deltaplan. 

 1. Aanbiedingsbrief en adviezen deltacommissaris
 2. Inleidende samenvatting
  1. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta
 3. Deel I Nationaal
 4. Voortgang van het Deltaprogramma
  1. Voortgang op basis van ‘meten, weten, handelen’
  2. Algemeen beeld van de voortgang
   1. Op schema
   2. Op koers
   3. Integrale aanpak
   4. Participatie
   5. Slagkracht van de regio’s
  3. Voortgang Waterveiligheid
  4. Voortgang Ruimtelijke adaptatie
  5. Voortgang Zoetwater
  6. Borging, kennis en innovatie, internationale samenwerking
   1. Borging
   2. Kennis
   3. Innovatie
   4. Internationaal
 5. Deltafonds
  1. Ontwikkelingen Deltafonds
  2. Middelen van andere partners
  3. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
  4. Financiële borging van het Deltaprogramma
 6. Deel II Gebieden
 7. Voortgang per gebied
  1. IJsselmeergebied/zoetwaterregio IJsselmeergebied
  2. Rijnmond-Drechtsteden/­zoetwaterregio West-Nederland
  3. Rijn/zoetwaterregio Rivierengebied
  4. Maas
  5. Zuidwestelijke Delta/zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta
  6. Kust
  7. Waddengebied
  8. Hoge Zandgronden Zuid en Oost
 8. Deel III Deltaplannen
 9. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Uitvoeringsprogramma’s
   1. Hoogwaterbeschermingsprogramma
   2. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
   3. Ruimte voor de Rivier
   4. Maaswerken
   5. WaalWeelde
   6. Afsluitdijk
   7. Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroeverbestortingen Zeeland
  2. Rivierverruiming in samenhang met dijkversterking
  3. Onderzoeken volgend uit kennisagenda en in gebieden
 10. Kaart Deltaplan Waterveiligheid
 11. Deltaplan Zoetwater
  1. Maatregelen voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland
 12. Kaart Deltaplan Zoetwater
 13. Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
  1. Inleiding
   1. Aanleiding
   2. Doel en status van het deltaplan
   3. Totstandkoming in gezamenlijkheid
  2. Context
  3. Stand van zaken ‘weten, willen, werken’
   1. Wateroverlast
   2. Hittestress
   3. Droogte
   4. Gevolgen van overstromingen
   5. Huidige aanpak
  4. Wat we gaan doen: versnellen en intensiveren
   1. Visie: van nu naar 2050
   2. Ambitie en aanpak
   3. Tussendoelen
   4. Raamwerk landsdekkende governance ruimtelijke adaptatie
   5. Financiering
  5. Bijlage 1: Actieprogramma
  6. Bijlage 2: Uitkomsten regiobijeenkomsten en rondetafelgesprekken
 14. Achtergronddocumenten
  1. Achtergronddocumenten en downloads
 15. Colofon
  1. Colofon Deltaprogramma 2018
 16. Instructie gebruik Deltaprogramma 2018