3.4

Financiële borging van het Deltaprogramma

Het Deltafonds vormt het financiële fundament onder het Deltaprogramma en is noodzakelijk om ons land in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater. Met de beslissing om vanaf de begroting 2018 het Deltafonds ieder jaar met een jaar te extrapoleren geeft het kabinet duidelijkheid over de wijze waarop het kabinet jaarlijks nieuwe investeringsruimte heeft. Dit verstevigt mede het fundament onder het Deltaprogramma. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat het Deltafonds jaarlijks met € 1,3 miljard wordt geëxtrapoleerd, kan een indicatie gegeven worden van welk bedrag in de periode 2032-2050 beschikbaar is voor uitvoering van het Deltaprogramma.

Figuur 7

Tentatieve extrapolatie Deltafonds

De tentatieve extrapolatie in figuur 7 is gebaseerd op het jaar 2031. De deltacommissaris is er hierbij van uitgegaan – overeenkomstig de afspraken tussen Rijk en waterschappen, zoals verankerd in de Waterwet – dat de geoormerkte reeks voor nieuwe hoogwater­beschermings­maatregelen bij de waterschappen wordt gecontinueerd na 2031. Uit de extra­polatie wordt duidelijk dat van de ongeveer € 1,3 miljard die in de periode 2032-2050 jaarlijks in het Deltafonds omgaat, uitgaande van "platte" extrapolatie, er circa € 0,5 miljard per jaar nodig is voor beheer, onderhoud en vervanging (artikel 3) en netwerkgebonden en overige uitgaven (artikel 5). Aan investeringsbudget (artikel 1 en 2, inclusief de beschikbare c.q. geoormerkte reeks voor nieuwe hoogwater­beschermings­maatregelen bij de waterschappen), is op basis van deze tentatieve extrapolatie, circa € 0,8 miljard per jaar in de periode 2032-2050 beschikbaar. Hier van uit gaande komt daarmee in de periode 2032-2050 ruim € 15,2 miljard aan investeringsbudget beschikbaar. Dat betekent dat er, gerekend vanaf de start van de uitvoering van het Deltaprogramma, in totaal tot en met 2050 ongeveer € 23,5 miljard beschikbaar komt voor de waterveiligheids- en zoetwater­opgaven van nationaal belang. Daarbij komen naar verwachting nog middelen van andere partners in het Deltaprogramma dan het Rijk en de waterschappen, zoals de provincies.

Om voldoende voortgang te kunnen blijven boeken geeft de financiële borging van het Deltaprogramma aanleiding tot drie adviezen van de deltacommissaris. Deze adviezen zijn in een seperate aanbiedingsbrief bij het DP2018 verwoord.

 1. Aanbiedingsbrief en adviezen deltacommissaris
 2. Inleidende samenvatting
  1. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta
 3. Deel I Nationaal
 4. Voortgang van het Deltaprogramma
  1. Voortgang op basis van ‘meten, weten, handelen’
  2. Algemeen beeld van de voortgang
   1. Op schema
   2. Op koers
   3. Integrale aanpak
   4. Participatie
   5. Slagkracht van de regio’s
  3. Voortgang Waterveiligheid
  4. Voortgang Ruimtelijke adaptatie
  5. Voortgang Zoetwater
  6. Borging, kennis en innovatie, internationale samenwerking
   1. Borging
   2. Kennis
   3. Innovatie
   4. Internationaal
 5. Deltafonds
  1. Ontwikkelingen Deltafonds
  2. Middelen van andere partners
  3. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
  4. Financiële borging van het Deltaprogramma
 6. Deel II Gebieden
 7. Voortgang per gebied
  1. IJsselmeergebied/zoetwaterregio IJsselmeergebied
  2. Rijnmond-Drechtsteden/­zoetwaterregio West-Nederland
  3. Rijn/zoetwaterregio Rivierengebied
  4. Maas
  5. Zuidwestelijke Delta/zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta
  6. Kust
  7. Waddengebied
  8. Hoge Zandgronden Zuid en Oost
 8. Deel III Deltaplannen
 9. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Uitvoeringsprogramma’s
   1. Hoogwaterbeschermingsprogramma
   2. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
   3. Ruimte voor de Rivier
   4. Maaswerken
   5. WaalWeelde
   6. Afsluitdijk
   7. Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroeverbestortingen Zeeland
  2. Rivierverruiming in samenhang met dijkversterking
  3. Onderzoeken volgend uit kennisagenda en in gebieden
 10. Kaart Deltaplan Waterveiligheid
 11. Deltaplan Zoetwater
  1. Maatregelen voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland
 12. Kaart Deltaplan Zoetwater
 13. Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
  1. Inleiding
   1. Aanleiding
   2. Doel en status van het deltaplan
   3. Totstandkoming in gezamenlijkheid
  2. Context
  3. Stand van zaken ‘weten, willen, werken’
   1. Wateroverlast
   2. Hittestress
   3. Droogte
   4. Gevolgen van overstromingen
   5. Huidige aanpak
  4. Wat we gaan doen: versnellen en intensiveren
   1. Visie: van nu naar 2050
   2. Ambitie en aanpak
   3. Tussendoelen
   4. Raamwerk landsdekkende governance ruimtelijke adaptatie
   5. Financiering
  5. Bijlage 1: Actieprogramma
  6. Bijlage 2: Uitkomsten regiobijeenkomsten en rondetafelgesprekken
 14. Achtergronddocumenten
  1. Achtergronddocumenten en downloads
 15. Colofon
  1. Colofon Deltaprogramma 2018
 16. Instructie gebruik Deltaprogramma 2018