2.6.1

Borging

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben het beleid dat voortkomt uit de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën uit het Deltaprogramma 2015 verwerkt in hun beleids- en beheerplannen. Het Rijk heeft dit gedaan in het Nationaal Waterplan en het Beheer- en Ontwikkelplan Rijkswateren, waterschappen in hun Waterbeheerplannen, en de provincies in structuur- en Omgevingsvisies en provinciale water(beheer)plannen. Voor gemeenten gaat het vooral om het borgen van het beleid dat voortkomt uit het voorstel voor de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie. Dat doen ze in bestemmingsplannen en gemeentelijke rioleringsplannen, maar ook in operationele plannen zoals beheer- en onderhoudsplannen. 

De Omgevingswet, die binnen enkele jaren in werking treedt, verplicht Rijk, provincies en gemeenten om integrale Omgevingsvisies op te stellen, met strategische hoofdkeuzen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Deze Omgevingsvisies bieden de provincies, gemeenten en waterschappen ook een uitgelezen mogelijkheid om de opgaven van het Deltaprogramma te verbinden met andere maatschappelijke opgaven en vice versa. Op rijksniveau vormt de startnota De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie de opmaat naar de Nationale Omgevingsvisie.


Omgevingsvisies

Rijk en provincies beschikken over Omgevingsvisies op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Gemeenten hebben na de inwerkingtreding vijf jaar de tijd om Omgevingsvisies op te stellen.


De Friese aanpak

In Fryslân slaan gemeenten, provincie en waterschap de handen ineen bij de voorbereiding van de Omgevingsvisies, die zowel de gemeenten als de provincie voor hun eigen grondgebied gaan opstellen. De samenwerking leidt niet tot één gezamenlijke Omgevingsvisie, maar tot gezamenlijk geformuleerde ‘bouwstenen’ voor bovenregionale opgaven. De mienskip, bestaande uit belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners, wordt actief betrokken bij het opstellen van de ‘bouwstenen’ voor het beleid voor de fysieke leefomgeving. In wat voor Fryslân wilt u in 2030 leven? Hoe maken we Fryslân klimaatbestendig? Hoe gaan we om met opgaven zoals krimp? In de Omgevingsvisies worden de antwoorden op dit soort vragen samen­gevoegd tot een integrale visie op de leefomgeving. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid over de te verwachten en de gewenste ontwikkelingen en meer ruimte bieden voor maatwerk en initiatieven.


 1. Aanbiedingsbrief en adviezen deltacommissaris
 2. Inleidende samenvatting
  1. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta
 3. Deel I Nationaal
 4. Voortgang van het Deltaprogramma
  1. Voortgang op basis van ‘meten, weten, handelen’
  2. Algemeen beeld van de voortgang
   1. Op schema
   2. Op koers
   3. Integrale aanpak
   4. Participatie
   5. Slagkracht van de regio’s
  3. Voortgang Waterveiligheid
  4. Voortgang Ruimtelijke adaptatie
  5. Voortgang Zoetwater
  6. Borging, kennis en innovatie, internationale samenwerking
   1. Borging
   2. Kennis
   3. Innovatie
   4. Internationaal
 5. Deltafonds
  1. Ontwikkelingen Deltafonds
  2. Middelen van andere partners
  3. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
  4. Financiële borging van het Deltaprogramma
 6. Deel II Gebieden
 7. Voortgang per gebied
  1. IJsselmeergebied/zoetwaterregio IJsselmeergebied
  2. Rijnmond-Drechtsteden/­zoetwaterregio West-Nederland
  3. Rijn/zoetwaterregio Rivierengebied
  4. Maas
  5. Zuidwestelijke Delta/zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta
  6. Kust
  7. Waddengebied
  8. Hoge Zandgronden Zuid en Oost
 8. Deel III Deltaplannen
 9. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Uitvoeringsprogramma’s
   1. Hoogwaterbeschermingsprogramma
   2. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
   3. Ruimte voor de Rivier
   4. Maaswerken
   5. WaalWeelde
   6. Afsluitdijk
   7. Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroeverbestortingen Zeeland
  2. Rivierverruiming in samenhang met dijkversterking
  3. Onderzoeken volgend uit kennisagenda en in gebieden
 10. Kaart Deltaplan Waterveiligheid
 11. Deltaplan Zoetwater
  1. Maatregelen voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland
 12. Kaart Deltaplan Zoetwater
 13. Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
  1. Inleiding
   1. Aanleiding
   2. Doel en status van het deltaplan
   3. Totstandkoming in gezamenlijkheid
  2. Context
  3. Stand van zaken ‘weten, willen, werken’
   1. Wateroverlast
   2. Hittestress
   3. Droogte
   4. Gevolgen van overstromingen
   5. Huidige aanpak
  4. Wat we gaan doen: versnellen en intensiveren
   1. Visie: van nu naar 2050
   2. Ambitie en aanpak
   3. Tussendoelen
   4. Raamwerk landsdekkende governance ruimtelijke adaptatie
   5. Financiering
  5. Bijlage 1: Actieprogramma
  6. Bijlage 2: Uitkomsten regiobijeenkomsten en rondetafelgesprekken
 14. Achtergronddocumenten
  1. Achtergronddocumenten en downloads
 15. Colofon
  1. Colofon Deltaprogramma 2018
 16. Instructie gebruik Deltaprogramma 2018