2.6.3

Innovatie

Het Deltaprogramma en innovatie betekenen veel voor elkaar. Innovaties maken het mogelijk de ambitieuze opgaven van het Deltaprogramma in 2050 gerealiseerd te krijgen, en binnen het Deltaprogramma worden omstandigheden gecreëerd die innovaties uitlokken.

Veel projecten van het Deltaprogramma leveren innovaties op. Het Deltaplan Waterveiligheid stimuleert innovatieve concepten met projectoverstijgende verkenningen (POV’s). Verschillende innovaties zijn inmiddels in een POV getest en hebben hun weg naar toepassing in de dijk gevonden, zoals het Verticaal Zanddicht Geotextiel uit de POV Piping, de dijkvernagelingsconcepten uit de POV Macrostabiliteit en innovatieve dijkbekledings­vormen uit de POV Waddenzee­dijken. Ook buiten het Hoogwater­beschermings­programma ontstaan innovaties. Zo werken marktpartijen mee aan kennisontwikkeling over getijdencentrales en ‘energiedijken’ (dijken met duurzame energieopwekking). De heropening van de Flakkeese spuisluis in 2017 biedt bijvoorbeeld kansen om een tidal technology centre te ontwikkelen. Private partijen vragen hiervoor de vergunningen en subsidies aan, hebben cofinanciering toegezegd en werken aan het ontwerp van de turbines. Ze willen hier onder meer turbines testen en certificeren voor bijvoorbeeld visvriendelijkheid. De resultaten zijn te benutten voor getijdencentrales of waterkrachtcentrales in rivieren en estuaria in binnen- en buitenland.

Ook start-ups proberen innovaties naar een toepassing te brengen. Universiteiten en het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunen dergelijke start-ups, bijvoorbeeld met het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water van de TU Delft en het evenement Making Waves van het ministerie dat in september 2017 op de Afsluitdijk plaatsvond. Concrete successen van start-ups zijn bijvoorbeeld de Hillblock (innovatieve dijkbekleding), de Tubebarrier (mobiele waterkering als alternatief voor zandzakken) en het Polderdak (bestuurde waterberging om hemelwater tijdelijk vast te houden en op een rustig moment af te voeren).

 1. Aanbiedingsbrief en adviezen deltacommissaris
 2. Inleidende samenvatting
  1. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta
 3. Deel I Nationaal
 4. Voortgang van het Deltaprogramma
  1. Voortgang op basis van ‘meten, weten, handelen’
  2. Algemeen beeld van de voortgang
   1. Op schema
   2. Op koers
   3. Integrale aanpak
   4. Participatie
   5. Slagkracht van de regio’s
  3. Voortgang Waterveiligheid
  4. Voortgang Ruimtelijke adaptatie
  5. Voortgang Zoetwater
  6. Borging, kennis en innovatie, internationale samenwerking
   1. Borging
   2. Kennis
   3. Innovatie
   4. Internationaal
 5. Deltafonds
  1. Ontwikkelingen Deltafonds
  2. Middelen van andere partners
  3. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
  4. Financiële borging van het Deltaprogramma
 6. Deel II Gebieden
 7. Voortgang per gebied
  1. IJsselmeergebied/zoetwaterregio IJsselmeergebied
  2. Rijnmond-Drechtsteden/­zoetwaterregio West-Nederland
  3. Rijn/zoetwaterregio Rivierengebied
  4. Maas
  5. Zuidwestelijke Delta/zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta
  6. Kust
  7. Waddengebied
  8. Hoge Zandgronden Zuid en Oost
 8. Deel III Deltaplannen
 9. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Uitvoeringsprogramma’s
   1. Hoogwaterbeschermingsprogramma
   2. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
   3. Ruimte voor de Rivier
   4. Maaswerken
   5. WaalWeelde
   6. Afsluitdijk
   7. Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroeverbestortingen Zeeland
  2. Rivierverruiming in samenhang met dijkversterking
  3. Onderzoeken volgend uit kennisagenda en in gebieden
 10. Kaart Deltaplan Waterveiligheid
 11. Deltaplan Zoetwater
  1. Maatregelen voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland
 12. Kaart Deltaplan Zoetwater
 13. Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
  1. Inleiding
   1. Aanleiding
   2. Doel en status van het deltaplan
   3. Totstandkoming in gezamenlijkheid
  2. Context
  3. Stand van zaken ‘weten, willen, werken’
   1. Wateroverlast
   2. Hittestress
   3. Droogte
   4. Gevolgen van overstromingen
   5. Huidige aanpak
  4. Wat we gaan doen: versnellen en intensiveren
   1. Visie: van nu naar 2050
   2. Ambitie en aanpak
   3. Tussendoelen
   4. Raamwerk landsdekkende governance ruimtelijke adaptatie
   5. Financiering
  5. Bijlage 1: Actieprogramma
  6. Bijlage 2: Uitkomsten regiobijeenkomsten en rondetafelgesprekken
 14. Achtergronddocumenten
  1. Achtergronddocumenten en downloads
 15. Colofon
  1. Colofon Deltaprogramma 2018
 16. Instructie gebruik Deltaprogramma 2018