2.6.2

Kennis

Kennisagenda

Een jaar geleden is de kennisagenda van het Deltaprogramma geheel geactualiseerd om te kunnen inspelen op nieuwe vragen. De voortgang van het onderzoek staat bij de voortgang per thema (paragraaf 2.3 t/m 2.5) en per gebied (Deel II). Kennisvragen die voor het gehele Delta­programma van belang zijn, zoals de ontwikkeling van het National Watermodel en de implementatie van de systematiek ‘meten, weten, handelen’, liggen op schema. Er loopt een verkenning naar de mogelijk­heden om een adaptieve benadering bij dijk­versterking en rivier­verruiming financieel te waarderen.

De Kennisagenda Zoetwater bouwt voort op de voorgaande jaren. Verschuivingen kwamen voort uit de kennisbehoefte uit het beleidsproces, resultaten van lopend onderzoek en de halfjaarlijkse bijeenkomst van ontwikkelaars en gebruikers van kennis over dit thema. Nieuwe accenten zijn onder meer het toepasbaar maken van opgedane (systeem)­kennis, de inzet van ontwikkeld model­instrumen­tarium, de bijdrage van individuele maatregelen aan de (regionale) zoetwater­opgave en herijking van de zoetwater­strategie. In de Kennisagenda Waterveiligheid staan nieuwe kennisvragen over onder meer de faaldefinitie van de waterkering, de faalmechanismen piping en macrostabiliteit, het effect van de normering op het watersysteem (kust en rivieren), wateroverlast, ruimtelijke inrichting en adaptief deltamanagement.

Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat

Kennisvragen waarbij samenwerking tussen kennis­instellingen, overheden en bedrijven mogelijk en wenselijk is, hebben een plaats gekregen in het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Het afgelopen jaar is de samenwerking goed op gang gekomen, met name voor de thema’s Kustgenese, Rivieren, Klimaat­bestendige Stad, Slim Watermanagement, Markerwadden, modellen, water en energie, Lumbricus en waterkeren. De partijen in NKWK zijn in gesprek met de Nederlandse Organisatie voor Weten­schappelijk Onderzoek (NWO) over een nieuwe call voor ‘living labs in the delta’ in 2018. Op 11 april 2017 vond de jaarlijkse NKWK-conferentie plaats.

Voor het Deltaprogramma is behoud en versterking van de onderzoekscapaciteit voor water- en klimaatgerelateerd onderzoek van cruciaal belang. Dit kan vorm en inhoud krijgen in een aantal onderzoeksthema’s van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), bijvoorbeeld in de zogenaamde Blauwe Route (‘water als weg naar innovatieve en duurzame groei’). 

 1. Aanbiedingsbrief en adviezen deltacommissaris
 2. Inleidende samenvatting
  1. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta
 3. Deel I Nationaal
 4. Voortgang van het Deltaprogramma
  1. Voortgang op basis van ‘meten, weten, handelen’
  2. Algemeen beeld van de voortgang
   1. Op schema
   2. Op koers
   3. Integrale aanpak
   4. Participatie
   5. Slagkracht van de regio’s
  3. Voortgang Waterveiligheid
  4. Voortgang Ruimtelijke adaptatie
  5. Voortgang Zoetwater
  6. Borging, kennis en innovatie, internationale samenwerking
   1. Borging
   2. Kennis
   3. Innovatie
   4. Internationaal
 5. Deltafonds
  1. Ontwikkelingen Deltafonds
  2. Middelen van andere partners
  3. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
  4. Financiële borging van het Deltaprogramma
 6. Deel II Gebieden
 7. Voortgang per gebied
  1. IJsselmeergebied/zoetwaterregio IJsselmeergebied
  2. Rijnmond-Drechtsteden/­zoetwaterregio West-Nederland
  3. Rijn/zoetwaterregio Rivierengebied
  4. Maas
  5. Zuidwestelijke Delta/zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta
  6. Kust
  7. Waddengebied
  8. Hoge Zandgronden Zuid en Oost
 8. Deel III Deltaplannen
 9. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Uitvoeringsprogramma’s
   1. Hoogwaterbeschermingsprogramma
   2. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
   3. Ruimte voor de Rivier
   4. Maaswerken
   5. WaalWeelde
   6. Afsluitdijk
   7. Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroeverbestortingen Zeeland
  2. Rivierverruiming in samenhang met dijkversterking
  3. Onderzoeken volgend uit kennisagenda en in gebieden
 10. Kaart Deltaplan Waterveiligheid
 11. Deltaplan Zoetwater
  1. Maatregelen voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland
 12. Kaart Deltaplan Zoetwater
 13. Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
  1. Inleiding
   1. Aanleiding
   2. Doel en status van het deltaplan
   3. Totstandkoming in gezamenlijkheid
  2. Context
  3. Stand van zaken ‘weten, willen, werken’
   1. Wateroverlast
   2. Hittestress
   3. Droogte
   4. Gevolgen van overstromingen
   5. Huidige aanpak
  4. Wat we gaan doen: versnellen en intensiveren
   1. Visie: van nu naar 2050
   2. Ambitie en aanpak
   3. Tussendoelen
   4. Raamwerk landsdekkende governance ruimtelijke adaptatie
   5. Financiering
  5. Bijlage 1: Actieprogramma
  6. Bijlage 2: Uitkomsten regiobijeenkomsten en rondetafelgesprekken
 14. Achtergronddocumenten
  1. Achtergronddocumenten en downloads
 15. Colofon
  1. Colofon Deltaprogramma 2018
 16. Instructie gebruik Deltaprogramma 2018