2.2.1

Op schema

Waterveiligheid

De implementatie van het nieuwe waterveiligheidsbeleid verloopt volgens planning. Het afgelopen jaar zijn majeure stappen gezet. De herziening van de Waterwet, met daarin de nieuwe normen, is op 1 januari 2017 in werking getreden. Ook de regeling voor het beoordelen van primaire waterkeringen is sinds 1 januari 2017 van kracht en het eerste beoordelings­instrumentarium is beschikbaar. Dit zijn belangrijke voor­waarden om de waterkeringen uiterlijk in 2050 aan de nieuwe normen te laten voldoen. De beoordeling van de water­keringen op basis van de nieuwe normen is gestart en levert in 2023 een eerste beeld op van de toestand van de waterkeringen en de benodigde dijkversterkingen. Ondertussen zijn de voorbereidingen van urgente dijk­versterkingen gestart, waar de veiligheid sterk afwijkt van de nieuwe normen. Op verschillende plaatsen, onder andere in het Waddengebied, verkennen de partijen innovatieve manieren van dijk­versterking. In het rivierengebied werken de betrokken overheden gezamenlijk aan een ambitie voor de mix van rivierverruiming en dijkversterking tot 2050, zodat voor beide typen maatregelen de water­huishoud­kundige uitgangs­punten helder zijn. In het IJsselmeergebied zijn twee belangrijke mijlpalen voor de water­veiligheid gezet: de bouw van pompen in de Afsluit­dijken is aanbesteed en het nieuwe peilbesluit treedt naar verwachting begin 2018 in werking. Het onderzoek naar verkleining van de faalkans en het partieel functioneren van de Maeslantkering is begin 2017 afgerond. Rijkswaterstaat onderzoekt binnen het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden welke maatregelen in samenhang met de veiligheidsopgave voor de dijken voor 2028 te implementeren zijn (zie ook paragraaf 4.2).

Ruimtelijke adaptatie

Uit de tussentijdse evaluatie van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie blijkt dat het commitment voor ruimtelijke adaptatie sterk toeneemt, maar ook dat de partijen nog onvoldoende in beweging komen. Tegelijkertijd neemt de urgentie toe. De conclusie is dat extra inspanning nodig is om de doelstelling voor 2050 te kunnen halen. Het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, dat dit jaar voor het eerst onderdeel is van het Deltaprogramma, heeft als doel deze versnelling tot stand te brengen. De activiteiten van het Rijk om nationale vitale en kwetsbare functies beter bestand te maken tegen over­stromingen liggen op schema. Ook de regionale overheden maken hun vitale en kwetsbare functies robuuster, waarbij sommige in de fase van ‘weten’ verkeren (bijvoorbeeld door stresstests uit te voeren), andere in de fase van ‘willen’ (bijvoorbeeld door adaptatiestrategieën op te stellen) en enkele in de fase van ‘werken’ (waaronder Amsterdam Rainproof, Dordrecht, Rotterdam). 

Zoetwater

Overal in het land zijn maatregelen voor de uitvoering van de deltabeslissing Zoetwater in voorbereiding en in uitvoering. Steeds vaker kiezen regionale partijen voor een integrale aanpak van zoetwater, wateroverlast en waterkwaliteit. Dat kost in sommige gevallen meer tijd in de voorbereiding, maar is uiteindelijk efficiënter, en naar verwachting zijn alle maatregelen uit het Deltaplan Zoetwater volgens planning in 2021 gereed. Alle zoetwaterregio’s (en Rijkswaterstaat voor het hoofdwatersysteem) zijn aan de slag met Water­beschikbaar­heid. De meeste regio’s zoeken aansluiting bij andere opgaven en gebiedsprocessen. Met name bij de grote zoetwater­voorraden geven betrokken partijen aan de aanpak van Waterbeschikbaar­heid niet altijd even urgent te vinden en dat dit in enkele gevallen voor vertragingen zorgt. Uit het ijkmoment van mei 2017 blijkt verder dat de uitvoering op schema ligt en dat de eerste resultaten zichtbaar worden. De betrokken overheden stellen een routekaart op om de samenhang tussen de afspraken over Waterbeschik­baarheid, de actualisatie van de knelpuntenanalyse en de nationale zoetwaterdoelen inzichtelijk te maken, als voorbereiding op de tweede fase van het Deltaplan Zoetwater (2022-2028). Het is van belang dat Waterbeschikbaarheid onderdeel wordt van het omgevingsbeleid op alle niveaus. De komende tijd krijgt dat de aandacht. 

 1. Aanbiedingsbrief en adviezen deltacommissaris
 2. Inleidende samenvatting
  1. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta
 3. Deel I Nationaal
 4. Voortgang van het Deltaprogramma
  1. Voortgang op basis van ‘meten, weten, handelen’
  2. Algemeen beeld van de voortgang
   1. Op schema
   2. Op koers
   3. Integrale aanpak
   4. Participatie
   5. Slagkracht van de regio’s
  3. Voortgang Waterveiligheid
  4. Voortgang Ruimtelijke adaptatie
  5. Voortgang Zoetwater
  6. Borging, kennis en innovatie, internationale samenwerking
   1. Borging
   2. Kennis
   3. Innovatie
   4. Internationaal
 5. Deltafonds
  1. Ontwikkelingen Deltafonds
  2. Middelen van andere partners
  3. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
  4. Financiële borging van het Deltaprogramma
 6. Deel II Gebieden
 7. Voortgang per gebied
  1. IJsselmeergebied/zoetwaterregio IJsselmeergebied
  2. Rijnmond-Drechtsteden/­zoetwaterregio West-Nederland
  3. Rijn/zoetwaterregio Rivierengebied
  4. Maas
  5. Zuidwestelijke Delta/zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta
  6. Kust
  7. Waddengebied
  8. Hoge Zandgronden Zuid en Oost
 8. Deel III Deltaplannen
 9. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Uitvoeringsprogramma’s
   1. Hoogwaterbeschermingsprogramma
   2. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
   3. Ruimte voor de Rivier
   4. Maaswerken
   5. WaalWeelde
   6. Afsluitdijk
   7. Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroeverbestortingen Zeeland
  2. Rivierverruiming in samenhang met dijkversterking
  3. Onderzoeken volgend uit kennisagenda en in gebieden
 10. Kaart Deltaplan Waterveiligheid
 11. Deltaplan Zoetwater
  1. Maatregelen voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland
 12. Kaart Deltaplan Zoetwater
 13. Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
  1. Inleiding
   1. Aanleiding
   2. Doel en status van het deltaplan
   3. Totstandkoming in gezamenlijkheid
  2. Context
  3. Stand van zaken ‘weten, willen, werken’
   1. Wateroverlast
   2. Hittestress
   3. Droogte
   4. Gevolgen van overstromingen
   5. Huidige aanpak
  4. Wat we gaan doen: versnellen en intensiveren
   1. Visie: van nu naar 2050
   2. Ambitie en aanpak
   3. Tussendoelen
   4. Raamwerk landsdekkende governance ruimtelijke adaptatie
   5. Financiering
  5. Bijlage 1: Actieprogramma
  6. Bijlage 2: Uitkomsten regiobijeenkomsten en rondetafelgesprekken
 14. Achtergronddocumenten
  1. Achtergronddocumenten en downloads
 15. Colofon
  1. Colofon Deltaprogramma 2018
 16. Instructie gebruik Deltaprogramma 2018