2.2.5

Slagkracht van de regio’s

Sinds de vaststelling van de deltabeslissingen hebben de regio’s een steeds grotere rol voor regie en coördinatie gekregen. De commissie die in 2016 de Deltawet heeft geëvalueerd, wijst op een risico voor de slagkracht: de komende jaren wordt op het gebied van regie en coördinatie veel gevraagd van de regio’s, terwijl de capaciteit – en daarmee de slagkracht – van de regionale projectorganisaties na de deltabeslissingen eerder is afgenomen dan toegenomen. In de kabinetsreactie op de evaluatie van de Deltawet erkennen het kabinet en de partners van het Deltaprogramma dat dit een risico is. Ze geven aan dat de partners in de eerste helft van 2017 gezamenlijk in beeld brengen wat nodig is om dit risico te voorkomen en zich committeren aan de daarvoor benodigde inzet.


vaststelling van de deltabeslissingen

De vaststelling van het beleid dat voortvloeit uit de voorstellen voor deltabeslissingen zoals opgenomen in Deltaprogramma 2015.

Met zijn brief van 23 december 2016 heeft de deltacommissaris het belang van het versterken van de regionale slagkracht onder de aandacht gebracht bij de bestuurders in de gebieds­programma’s en gevraagd om voorstellen te ontwikkelen en te implementeren om de slagkracht te vergroten. Het overall beeld uit de binnengekomen bestuurlijke reacties is dat de regionale slagkracht de aandacht heeft, maar dat deze (nog) niet op orde is. In de Stuurgroep Deltaprogramma is geconstateerd dat in de gebieden inmiddels een goede beweging gaande is om de regionale slagkracht op orde te krijgen, maar dat het van belang is om de versterking van deze slagkracht ook echt waar te maken. De deltacommissaris zal in de Stuurgroep Deltaprogramma een vinger aan de pols houden en in november 2017 de balans opmaken.


Slagkracht vergroten - IJsselmeergebied

Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied heeft begin 2017 besloten de slagkracht van het gebiedsprogramma te vergroten en extra capaciteit in te zetten voor kennisuitwisseling en communicatie. Daarmee ontstaat in de ogen van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied een goed toegerust coördinatieteam. 

Aanleiding hiervoor was de pilot ‘De kracht van samenwerking’. Ambtelijke betrokkenen in het gebied wezen op de noodzaak van meer samenhang tussen de vele projecten voor de uitwerking van de voorkeursstrategie. De bestuurders vinden het belangrijk het verhaal van het Deltaprogramma steeds opnieuw te delen om het belang van een veilige en veerkrachtige regio in beeld te houden en een kader voor alle afzonderlijke projecten te bieden.

Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied had in 2016 in het kader van de pilot ‘Kracht van samenwerking’ in beeld laten brengen hoe de samenwerking tussen de 40 partijen die het Pact van het IJsselmeer­gebied hebben ondertekend verloopt. De methodiek hiervoor is als nuttig ervaren en de resultaten hebben onder andere geleid tot het genoemde besluit om de regionale slagkracht verder te vergroten. De methodiek is voor een verbreding van de pilot vereenvoudigd en begin 2017 beschikbaar gesteld aan alle gebiedsoverleggen.


 1. Aanbiedingsbrief en adviezen deltacommissaris
 2. Inleidende samenvatting
  1. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta
 3. Deel I Nationaal
 4. Voortgang van het Deltaprogramma
  1. Voortgang op basis van ‘meten, weten, handelen’
  2. Algemeen beeld van de voortgang
   1. Op schema
   2. Op koers
   3. Integrale aanpak
   4. Participatie
   5. Slagkracht van de regio’s
  3. Voortgang Waterveiligheid
  4. Voortgang Ruimtelijke adaptatie
  5. Voortgang Zoetwater
  6. Borging, kennis en innovatie, internationale samenwerking
   1. Borging
   2. Kennis
   3. Innovatie
   4. Internationaal
 5. Deltafonds
  1. Ontwikkelingen Deltafonds
  2. Middelen van andere partners
  3. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
  4. Financiële borging van het Deltaprogramma
 6. Deel II Gebieden
 7. Voortgang per gebied
  1. IJsselmeergebied/zoetwaterregio IJsselmeergebied
  2. Rijnmond-Drechtsteden/­zoetwaterregio West-Nederland
  3. Rijn/zoetwaterregio Rivierengebied
  4. Maas
  5. Zuidwestelijke Delta/zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta
  6. Kust
  7. Waddengebied
  8. Hoge Zandgronden Zuid en Oost
 8. Deel III Deltaplannen
 9. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Uitvoeringsprogramma’s
   1. Hoogwaterbeschermingsprogramma
   2. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
   3. Ruimte voor de Rivier
   4. Maaswerken
   5. WaalWeelde
   6. Afsluitdijk
   7. Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroeverbestortingen Zeeland
  2. Rivierverruiming in samenhang met dijkversterking
  3. Onderzoeken volgend uit kennisagenda en in gebieden
 10. Kaart Deltaplan Waterveiligheid
 11. Deltaplan Zoetwater
  1. Maatregelen voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland
 12. Kaart Deltaplan Zoetwater
 13. Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
  1. Inleiding
   1. Aanleiding
   2. Doel en status van het deltaplan
   3. Totstandkoming in gezamenlijkheid
  2. Context
  3. Stand van zaken ‘weten, willen, werken’
   1. Wateroverlast
   2. Hittestress
   3. Droogte
   4. Gevolgen van overstromingen
   5. Huidige aanpak
  4. Wat we gaan doen: versnellen en intensiveren
   1. Visie: van nu naar 2050
   2. Ambitie en aanpak
   3. Tussendoelen
   4. Raamwerk landsdekkende governance ruimtelijke adaptatie
   5. Financiering
  5. Bijlage 1: Actieprogramma
  6. Bijlage 2: Uitkomsten regiobijeenkomsten en rondetafelgesprekken
 14. Achtergronddocumenten
  1. Achtergronddocumenten en downloads
 15. Colofon
  1. Colofon Deltaprogramma 2018
 16. Instructie gebruik Deltaprogramma 2018