Dit jaar geeft het Deltaprogramma op een nieuwe manier inzicht in de voortgang. De systematiek ‘meten, weten, handelen’, het motorblok van adaptief deltamanagement, levert bestuurlijk relevante informatie op over de voortgang van het Deltaprogramma. Door antwoorden te geven op vier hoofdvragen, komen de stand van zaken en de eventuele noodzaak om bij te sturen op consistente wijze in beeld. Hiermee sluit het Deltaprogramma aan bij de evaluatie van de Deltawet en de reactie van het kabinet daarop.

2.1

Voortgang op basis van ‘meten, weten, handelen’

De afgelopen jaren heeft het Deltaprogramma aan een systeem voor monitoring en evaluatie gewerkt: de systematiek ‘meten, weten, handelen’. Het doel is drieledig:

 • de vinger aan de pols houden om tijdig te kunnen bijsturen: essentieel voor de adaptieve aanpak van het Deltaprogramma;
 • het gezamenlijke leerproces stimuleren: lessen en successen delen;
 • verantwoording afleggen over de voortgang.

Het voorliggende DP2018 geeft voor het eerst een overzicht van de voortgang aan de hand van deze nieuwe systematiek.

Dit Deltaprogramma geeft inzicht in de voortgang via vier hoofdvragen:

 1. Op schema: voeren we de maatregelen uit binnen de afgesproken tijd en het afgesproken budget? Hier staat de voortgang van de uitvoering centraal (output).
 2. Op koers: liggen we op koers of geven externe ontwikkelingen aanleiding om doelen of maatregelen te heroverwegen? Hier staat het doelbereik centraal (outcome).
 3. Integrale aanpak: pakken we de opgaven integraal aan?
 4. Participatie: is er waar nodig sprake van brede participatie van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers?

Community of Practice en Signaalgroep

In een Community of Practice wisselen vertegenwoordigers van de thema’s en gebieden enkele malen per jaar ervaringen uit met de implementatie van voorkeurs­strategieën en deltaplannen (de zogenaamde blauwe lijn in figuur 1). De community richt zich met name op de hoofdvragen 1, 3 en 4. In een Signaalgroep analyseren inhoudelijke experts met verschillende achtergronden welke externe ontwikkelingen – zoals de snelheid van klimaatverandering – aanleiding zouden kunnen zijn voor het heroverwegen van voorkeursstrategieën en deltaplannen (de groene lijn in figuur 1). De gesignaleerde ontwikkelingen en de mogelijke consequenties worden uitgewerkt. Daarbij staat de vraag centraal of en wanneer de voorkeursstrategieën en deltaplannen bijstelling behoeven. Dat leidt tot antwoorden op vraag 2.


Figuur 1

Periodieke afstemming tussen output en outcome (blauwe lijn) en externe ontwikkelingen (groene lijn)

De voortgangsinformatie krijgt met deze vier vragen een andere invulling dan tot nu toe. De voortgang komt op het niveau van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën in beeld, gericht op bestuurlijke vragen. Dat gebeurt op een consistente manier voor het Deltaprogramma als geheel (paragraaf 2.2), de thema’s (paragraaf 2.3 t/m 2.5) en de gebieden (Deel II). Het Deltaprogramma gaat minder diep in op de voortgang van afzonderlijke projecten; dat gebeurt in achterliggende voortgangsrapportages, zoals het Projectenboek HWBP en Werken aan zoet water in de Delta.

 1. Aanbiedingsbrief en adviezen deltacommissaris
 2. Inleidende samenvatting
  1. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta
 3. Deel I Nationaal
 4. Voortgang van het Deltaprogramma
  1. Voortgang op basis van ‘meten, weten, handelen’
  2. Algemeen beeld van de voortgang
   1. Op schema
   2. Op koers
   3. Integrale aanpak
   4. Participatie
   5. Slagkracht van de regio’s
  3. Voortgang Waterveiligheid
  4. Voortgang Ruimtelijke adaptatie
  5. Voortgang Zoetwater
  6. Borging, kennis en innovatie, internationale samenwerking
   1. Borging
   2. Kennis
   3. Innovatie
   4. Internationaal
 5. Deltafonds
  1. Ontwikkelingen Deltafonds
  2. Middelen van andere partners
  3. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
  4. Financiële borging van het Deltaprogramma
 6. Deel II Gebieden
 7. Voortgang per gebied
  1. IJsselmeergebied/zoetwaterregio IJsselmeergebied
  2. Rijnmond-Drechtsteden/­zoetwaterregio West-Nederland
  3. Rijn/zoetwaterregio Rivierengebied
  4. Maas
  5. Zuidwestelijke Delta/zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta
  6. Kust
  7. Waddengebied
  8. Hoge Zandgronden Zuid en Oost
 8. Deel III Deltaplannen
 9. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Uitvoeringsprogramma’s
   1. Hoogwaterbeschermingsprogramma
   2. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
   3. Ruimte voor de Rivier
   4. Maaswerken
   5. WaalWeelde
   6. Afsluitdijk
   7. Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroeverbestortingen Zeeland
  2. Rivierverruiming in samenhang met dijkversterking
  3. Onderzoeken volgend uit kennisagenda en in gebieden
 10. Kaart Deltaplan Waterveiligheid
 11. Deltaplan Zoetwater
  1. Maatregelen voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland
 12. Kaart Deltaplan Zoetwater
 13. Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
  1. Inleiding
   1. Aanleiding
   2. Doel en status van het deltaplan
   3. Totstandkoming in gezamenlijkheid
  2. Context
  3. Stand van zaken ‘weten, willen, werken’
   1. Wateroverlast
   2. Hittestress
   3. Droogte
   4. Gevolgen van overstromingen
   5. Huidige aanpak
  4. Wat we gaan doen: versnellen en intensiveren
   1. Visie: van nu naar 2050
   2. Ambitie en aanpak
   3. Tussendoelen
   4. Raamwerk landsdekkende governance ruimtelijke adaptatie
   5. Financiering
  5. Bijlage 1: Actieprogramma
  6. Bijlage 2: Uitkomsten regiobijeenkomsten en rondetafelgesprekken
 14. Achtergronddocumenten
  1. Achtergronddocumenten en downloads
 15. Colofon
  1. Colofon Deltaprogramma 2018
 16. Instructie gebruik Deltaprogramma 2018